RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kramarska 26, 61-773 Poznań;
  2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: ul. Kramarska 26, 61-773 Poznań, tel. 618528010, e-mail: biuro@wktir.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz czynności po realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniu;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Wielkopolskim Klubie Techniki i Racjonalizacji;
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji.